Nachádzate sa tu: Domov

monilogo_bez_m

Podporte nás - číslo nášho účtu

Pokiaľ sú vám naše aktivity sympatické a chcete nás podporiť aj symbolickou čiastkou, náš účet:

4201803254/8360 (mBank)

KS 0558

ĎAKUJEME!

Základné ciele a poslanie iniciatívy  Tlač
Sobota, 04 Marec 2006 22:30

Banskobystrická iniciatíva „Občania mestu“

Základné ciele a poslanie

 

Kto sme:
Občianska iniciatíva Občania mestu spája občanov mesta Banská Bystrica a všetkých, ktorým záleží na rozvoji a prosperite mesta Banská Bystrica, a ktorí sa usilujú o to, aby správa tohto mesta bola pod neustálym verejným dohľadom vykonávaná zodpovedným, odborným a transparentným spôsobom. Občania mestu majú výlučne spoločenský charakter, nezastupujú záujmy žiadnej finančnej ani politickej skupiny.

Čítať ďalej...
 
Slovo pre verejnosť k návrhu na zrušenie ÚHA - MSZ BANSKÁ BYSTRICA, 3.11.2015, 14:00  Tlač
Utorok, 03 November 2015 20:26

Prinášame v plnom znení vystúpenie Ing. arch. Tomáš Sobotu, člena OI OM,
na MSZ BANSKÁ BYSTRICA, dňa 3.11.2015, v časti Slovo pre verejnosť k bodu programu:

Bod 10. Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie ÚHA mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta


Vážený pán primátor, Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ctení prítomní.

Využil som možnosť prihlásiť sa do sekcie Slovo pre verejnosť ako aktívny občan a architekt. Dovoľte mi, aby som sa krátko predstavil. Som rodený Bystričan, v roku 1998 som doštudoval FA STU BA, kde som skončil odbor Urbanizmus. Od roku 2003 som autorizovaný architekt SKA. Som členom SAS, v roku 2009 som sa spolupodieľal na organizácii projektu Re:Present BB. Pracujem ako slobodne povolaný, autorizovaný architekt, pôsobím v B. Bystrici a okolí. Od roku 2013 pracujem aj ako člen výboru SKA pre súťaže a verejné obstarávanie. Etický poriadok SKA priamo vyzýva architekta k tomu, aby bol aktívnym občanom a aby sa zaujímal o spoločenské a kultúrne dianie vo svojom okolí.

Od roku 2006 som spolu s niekoľkými občanmi členom neformálnej iniciatívy s názvom Občania mestu, ktorá má za cieľ zvyšovať participáciu občanov, zvýšiť ich informovanosť, prispievať k transparentnosti samosprávy nášho mesta. Ako architekt pôsobiaci v našom meste, chcel by som sa vyjadriť k predloženému bodu rokovania o zrušení UHA ako rozpočtovej organizácie mesta. Nikto ma sem neposiela, nikto mi nediktoval tieto slová, nezodpovedám sa žiadnej politickej ani ekonomickej skupine.

Pamätám sa na ÚHA Mesta Banská Bystrica v časoch keď som ešte študoval, ako na naozaj kreatívne štúdio, ktoré má za cieľ zveľaďovať naše mesto. Podľa slov starších kolegov, UHA malo svoj význam v časoch bývalého režimu a svoju funkciu plnilo dokonale. Po nástupe spoločenských zmien došlo aj k zmenám organizačno-právnym.

Architektonickú obec mesta už dávno trápi, že UHA je uzatvorené a prestalo komunikovať s takmer stovkou architektov, ktorí bývajú alebo pôsobia v B. Bystrici. Pamätám sa na mnohé sťažovania kolegov, že prečo je to takto a prečo UHA nemá zodpovednosť za svoje rozhodovanie. Áno, UHA nie je orgánom dotknutým v stavebnom konaní a nemá tak potrebné kompetencie a zodpovednosť.

Čítať ďalej...
 
Otvorená výzva primátorovi mesta Banská Bystrica, MUDr. Jánovi Noskovi  Tlač
Utorok, 27 Október 2015 19:26
logo_om_male

Občianska iniciatíva Občania mestu

­adresa: c/o Komenského 11, 974 01 Banská Bystrica

e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript , web: www.obcaniamestu.sk

V Banskej Bystrici 27.10.2015

 

Otvorená výzva primátorovi mesta Banská Bystrica, MUDr. Jánovi Noskovi

 

                My, občania Banskej Bystrice, ktorí sa aktívne zaujímame o dianie v našom okolí, dovoľujeme si vyzvať Vás, pán primátor, ako jediného štatutára mesta Banská Bystrica, zvoleného do svojho postu občanmi Banskej Bystrice aby ste vyvodili konkrétne dôsledky zo situácie, ktorá vznikla v oblasti územného plánovania mesta po tom, ako Krajská prokuratúra podala protest vyhlasujúci schválenie územného plánu mesta Banská Bystrica v roku 2015 za neplatné v celom rozsahu z dôvodu nezákonnosti.

                Dôvodov nezákonnosti je viacero, ako občanov sa nás najviac dotýka dôvod, že nedošlo ku korektnému zapracovaniu akceptovaných pripomienok do územného plánu a že došlo medzi prerokovaným územným plánom a jeho konečnou verziou k pozmeneniam, ktoré zákon č. 50/1976 Zb (stavebný zákon) nepripúšťa. 

                Žiadame Vás o uverejnenie mien osôb, ktoré boli zodpovedné za obstarávanie územného plánu aj s určením ich právomocí a zodpovednosti a žiadame tak hneď z viacerých dôvodov:

  1. spracovanie nového územného plánu stálo nás, občanov mesta, nemalé finančné prostriedky, pričom výsledok je právny chaos a neistota. Zo známych zdrojov (rokovania MsZ v B. Bystrici vieme, že sa jedná o čiastku 9,9 mil. Sk, teda asi 300 tis. Eur);
  2. ďalšie škody môžu vzniknúť v dôsledku schválenia nového územného plánu, v zmysle ktorého už bolo za čas „platnosti“ konané a za dnešnej situácie sú poskytnuté územnoplánovacie informácie a zadania UŠ neplatné, pretože nie sú v súlade s platnou UPD;
  3. na spracovaní územného plánu sa mimo zmluvný vzťah Mesta so spracovateľom podieľalo aj ÚHA Mesta Banská Bystrica, čo sú bezpochyby ďalšie výdavky;
  4. Vzhľadom na vzniknutú situáciu a spôsob spracovania územného plánu nie je jasné, kto bude zodpovedný za úpravu územného plánu, nakoľko na jeho spracovaní sa podieľalo aj ÚHA mesta Banská Bystrica, čo je organizácia zriadená mestom;
  5. na novom územnom pláne sa pracovalo neuveriteľných 12 rokov, čo je čas, za ktorý sa mohli zmeniť aj podmienky vyplývajúce zo zadania územného plánu (výhľad do roku 2025 je vlastne výhľadom už len na 13 rokov) a to aj v súvislosti so stavbami, ktoré boli povolené počas spracovania nového územného plánu;
Čítať ďalej...
 
Stretnutie zástupcov občianskej iniciatívy Občania mestu s primátorom Banskej Bystrice  Tlač
Pondelok, 09 Marec 2015 13:38

V piatok 6.3.2015 sa zišli na vopred ohlásenom stretnutí zástupcovia banskobystrickej občianskej iniciatívy Občania mestu s primátorom mesta Jánom Noskom.

V približne hodinovom rozhovore postupne oboznámili primátora Banskej Bystrice so svojou doterajšou činnosťou a občianskymi aktivitami od svojho vzniku v roku 2006.

Najväčší dôraz kladú zástupcovia aktivistov na včasné a podrobné informovanie občanov o plánovanom rozvoji a výstavbe v meste a na väčšie zapojenie občanov do spolurozhodovania.

IMG_0157.JPG-480Len tak sa podľa nich dá predchádzať konfliktom a komplikáciám pri ďalšom rozvoji mesta a zvyšovať záujem občanov pri spoločnom rozhodovaní o dianí v meste

Čítať ďalej...
 
Odpovede na otázky KF2014 - Peter Gogola  Tlač
Pondelok, 03 November 2014 22:11

Aké nástroje použijete ako primátor, aby ste zabezpečili vysokú politickú kultúru a transparentné myslenie mestského zastupiteľstva, v spolupráci s primátorom v prospech relevantných a racionálnych krokov v schvaľovacích aj plánovacích procesoch v záujme rozvoja mesta?
Verím, že občania Banskej Bystrice nedajú zastupiteľstvo do rúk jednej strany, tak ako to bolo doteraz. Ak bude v zastupiteľstve zastúpené široké politické spektrum a najmä dostatočný počet nezávislých poslancov, tak verím, že správne nastavenou komunikáciou a poskytovaním príležitostí verejnosti vyjadriť sa k schvaľovacím a plánovacím procesom,  spoločne dosiahneme vyššiu úroveň politickej kultúry a transparentnosti. Práve v týchto voľbách občania rozhodnú o tom, či ostane v zastupiteľstve väčšina poslancov SMERu a ešte im aj zvolia nimi podporovaného primátora, a tým im umožnia vládnuť nášmu mestu úplne bez kontroly. Alebo podržia vo funkcii súčasného nezávislého primátora, ktorý štyri roky bojoval s touto centralizáciou moci a zvolia mi nové zastupiteľstvo, s ktorým dokážem oveľa viac.

Od decembra 2013 sa v spolupráci so zástupcami inštitúcií spracováva Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2014-2023. Obsahuje ciele, priority a akčný plán pre rozvoj mesta Banská Bystrica. Akým spôsobom zabezpečíte jeho realizáciu?
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta je strategický dokument, ktorý hovorí o tom ako by sa malo mesto vyvíjať, ako by malo vyzerať, čo by sa v ňom malo diať. To koľko sa z neho naplní však vždy záleží od množstva financií v mestskom rozpočte. Rozpočty miest sú na celoslovenskej úrovni poddimenzované a samosprávam sa dostáva len časť daní z príjmov ich obyvateľov (67%). Za túto decentralizáciu som sa zasadzoval celé štyri roky, aktívnou spoluprácou s viacerými primátormi so spoločným cieľom – dostať do miest viac financií, viac prostriedkov. Štát nám každoročne ukladá viac a viac zodpovedností, ale kompetencie a najmä zdroje na ich napĺňanie chýbajú. Tak sa mestá dostávajú do neľahkých finančných situácií, často na pokraj krachu. Som hrdý, že toto nie je prípad Banskej Bystrice, keďže sa mi za posledné štyri roky dokonca podarilo zadĺženosť mesta znížiť.

Čo urobíte preto, aby územný rozvoj riadili odborníci a nie poslanci, developeri a mafie?
Určite snahou o transparetntnosť, napríklad zverejňovaním posudzovaných developerských zámerov, hoci to stavebný zákon nenariaďuje, na druhú stranu to ani nezakazuje. Rovnako musíme chcieť v budúcnosti zabrániť situáciám ako v prípade jamy pri mestskom úrade. Ja sa pýtam, ako sa mohlo ledabolo a ľahostajne odpredať parkovisko hneď vedľa mestského úradu, bez dôkladného preštudovania zámeru dotyčného nadobúdateľa? O všetkých strategických odpredajoch majetkov a developerských zámeroch musí byť verejnosť vopred informovaná.

Čo so psami v meste?
Momentálne je v štádiu príprav projekt Pes v meste. Vedenie mesta ho pripravuje v spolupráci so Slovenskou asociáciou veterinárnych lekárov malých zvierat. Tento projekt bude komplexne riešiť chov, výcvik psov, daňové zvýhodnenie vycvičených psov, odchyt psov aj fungovanie karanténnej stanice. V súčasnosti je karanténna stanica riešená spoločnými priestormi so zvolenskou, čo bolo v čase zriadenia tejto povinnosti pre naše mesto tou najvýhodnejšou voľbou. Mojou ambíciou však bude nájsť riešenie pre stanicu na území mesta.

Čítať ďalej...
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 1 z 27